Vaccine, diphtheria toxoid


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Intramuscular
Primary immunisation
Adult: As a combination product with tetanus and inactivated poliomyelitis: 3 doses of each 0.5 ml at intervals of 1 mth, booster dose of 0.5 ml after 5 yr, repeated 10 yr later.
Child: 2 mth-10 yr: As a combination product with tetanus, pertussis (acellular), inactivated poliomyelitis and adsorbed haemophilus type B conjugate: 3 doses of 0.5 ml at intervals of 1 mth. >10 yr: As a combination product with tetanus and inactivated poliomyelitis: 3 doses of each 0.5 ml at intervals of 1 mth, booster dose of 0.5 ml after 5 yr, repeated 10 yr later.
Chống chỉ định
Hypersensitivity. Severe primary immunodeficiency. During or within 6 mth of stopping chemotherapy or radiotherapy treatment. Solid organ transplant and receiving immunosuppressants. Bone marrow transplant and within 12 mth of stopping immunosuppressive treatment. Patients receiving and within 3 mth of stopping high-dose systemic corticosteroids treatment. Immunosuppressed HIV positive patients.
Thận trọng
If alcohol or disinfectant is used for cleansing skin, ensure that it has evaporated before vaccination to prevent inactivation of live vaccines.
Tác dụng không mong muốn
Hypersensitivity. Induration, sterile abscess or local reaction, possibly with inflammation or lymphangitis at the inj site. Fever, headache and malaise.
Potentially Fatal: Anaphylaxis.
Tương tác
Live vaccines should normally be given at least 3 wk before or at least 3 mth after the use of immunoglobulin. Patients on immunosuppressants e.g. corticosteroids or antineoplastics may display reduced response to vaccines.
Tác dụng
Description: Diphtheria vaccines are used for active immunisation against diphtheria. The non-adsorbed vaccine has poor immunogenic properties and its effects are enhanced by admin as an adsorbed preparation. It is often used in combination with other vaccines e.g. tetanus toxoid.
Phân loại MIMS
Vaccin, kháng huyết thanh & thuốc miễn dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Vaccine, diphtheria toxoid từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in