Vaminolact

Vaminolact Dược động học

Nhà sản xuất:

Fresenius Kabi
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Dược động học
Đặc điểm dược động học của các acid amin được truyền qua đường tĩnh mạch tương tự như các acid amin được cung cấp qua đường ăn uống với các thực phẩm thông thường. Tuy nhiên, các acid amin từ protein của thức ăn đi qua tĩnh mạch cửa để vào hệ tuần hoàn, còn các acid amin được truyền qua đường tĩnh mạch vào thẳng hệ tuần hoàn.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in