Vaminolact

Vaminolact Tác dụng không mong muốn

Nhà sản xuất:

Fresenius Kabi
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tác dụng không mong muốn
Hiếm thấy triệu chứng buồn nôn. Đã có báo cáo về hiện tượng tăng thoáng qua đối với các xét nghiệm chức năng gan khi nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch nhưng đến nay chưa rõ nguyên nhân.
Các phản ứng quá mẫn cũng đã được báo cáo khi truyền dung dịch acid amin.
Cũng như truyền các dung dịch ưu trương khác, có thể xảy ra viêm tắc tĩnh mạch khi truyền qua tĩnh mạch ngoại vi. Tình trạng này có thể thuyên giảm nếu truyền đồng thời với nhũ tương mỡ Intralipid trong cùng một cannula.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in