Vaminolact

Vaminolact Thận trọng

Nhà sản xuất:

Fresenius Kabi
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thận trọng
Chỉ sử dụng nếu dung dịch trong suốt hoặc bao bì không bị hư hại. Chỉ được thêm vào dung dịch Vaminolact các chế phẩm dược phẩm, dinh dưỡng hoặc dung dịch điện giải có tính tương thích đã được xác nhận. Việc pha chế cần thực hiện trong điều kiện vô khuẩn. Hỗn hợp đã pha cần truyền trong vòng 24 giờ để tránh nhiễm khuẩn. Phần thuốc không dùng hết nên bỏ đi.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in