Vaminolact

Vaminolact Bảo quản

Nhà sản xuất:

Fresenius Kabi
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Bảo quản
Bảo quản ở nhiệt độ không quá 30oC. Tránh ánh sáng. Không đông lạnh.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in