Varilrix

Varilrix Mô tả

vaccine, varicella-zoster

Nhà sản xuất:

GlaxoSmithKline
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Varilrix là vắc-xin đông khô sản xuất từ chủng Oka sống giảm độc lực của virus Varicella-zoster bằng phương pháp nhân đôi virus trong môi trường nuôi cấy tế bào lưỡng bội MRC-5 của người.
Varilrix đáp ứng yêu cầu của Tổ chức Y tế Thế Giới đối với sinh phẩm và đối với vắc-xin phòng thủy đậu.
Bột màu kem nhạt đến vàng hay hồng nhạt.
Dung môi trong và không màu.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in