Varilrix

Varilrix Tương kỵ

vaccine, varicella-zoster

Nhà sản xuất:

GlaxoSmithKline
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương kỵ
Không nên trộn Varilrix cùng với các vắc-xin khác trong cùng một bơm tiêm.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in