Varilrix

Varilrix Trình bày/Đóng gói

vaccine, varicella-zoster

Nhà sản xuất:

GlaxoSmithKline
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày/Đóng gói
Bột đông khô pha tiêm: hộp 1 lọ vắc-xin đông khô, 1 bơm tiêm đóng sẵn dung môi (0,5mL) và 2 kim tiêm.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in