Varilrix

Varilrix Tác dụng không mong muốn

vaccine, varicella-zoster

Nhà sản xuất:

GlaxoSmithKline
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tác dụng không mong muốn
Các dữ liệu thử nghiệm lâm sàng
Người khoẻ mạnh
Hơn 7.900 đối tượng đã tham gia vào các thử nghiệm lâm sàng đánh giá tính sinh phản ứng của vắc-xin khi tiêm riêng rẽ hoặc tiêm đồng thời với các vắc-xin khác. Tính an toàn của vắc-xin Varilrix được trình bày dưới đây dựa trên nghiên cứu tiêm vắc-xin riêng rẽ cho 5.369 trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn.
Tần suất được phân loại như sau: Rất phổ biến: ≥1/10, Phổ biến: ≥1/100 đến <1/10, Không phổ biến: ≥1/1000 đến <1/100, Hiếm: ≥1/10000 đến <1/1000, Rất hiếm: <1/10000.
- xem Bảng 1.

Image from Drug Label Content

Tỉ lệ đau, đỏ và sưng có xu hướng cao hơn sau khi tiêm liều thứ hai so với sau khi tiêm liều thứ nhất.
Không có sự khác nhau về tính sinh phản ứng giữa các đối tượng trước đó có huyết thanh âm tính hay dương tính.
Bệnh nhân có nguy cơ cao
Số liệu có sẵn từ thử nghiệm lâm sàng trên những bệnh nhân nguy cơ cao mắc thủy đậu nặng còn rất hạn chế. Tuy nhiên, tác dụng không mong muốn liên quan đến tiêm vắc-xin (chủ yếu là sẩn mụn nước và sốt) thường nhẹ. Giống như người khỏe mạnh, ban đỏ, sưng và đau tại chỗ tiêm thường nhẹ và thoáng qua.
Giám sát hậu mãi
Trong quá trình giám sát hậu mãi, các phản ứng sau đã được báo cáo sau khi tiêm chủng thủy đậu.
- xem Bảng 2.

Image from Drug Label Content
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in