Vastarel MR

Vastarel MR Thành phần

trimetazidine

Nhà sản xuất:

Servier

Nhà phân phối:

Zuellig Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thành phần
Mỗi viên: Trimetazidin dihydrochloride 35mg.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in