Vastarel MR

Vastarel MR Chống chỉ định

trimetazidine

Nhà sản xuất:

Servier

Nhà phân phối:

Zuellig Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Mẫn cảm với trimetazidin hoặc với bất cứ tá dược nào.
Bệnh Parkinson, có triệu chứng Parkinson, run, hội chứng chân không nghỉ và các rối loạn vận động có liên quan khác.
Suy thận nặng (độ thanh thải creatinine <30mL/phút).
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in