Vastarel MR

Vastarel MR Trình bày/Đóng gói

trimetazidine

Nhà sản xuất:

Servier

Nhà phân phối:

Zuellig Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày/Đóng gói
Viên nén bao phim giải phóng có biến đổi: hộp 2 vỉ x 30 viên.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in