Vastarel MR

Vastarel MR Tác dụng không mong muốn

trimetazidine

Nhà sản xuất:

Servier

Nhà phân phối:

Zuellig Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tác dụng không mong muốn
Cũng có thể xem các phản ứng bất lợi liên quan đến việc sử dụng trimetazidin trong mục ''Cảnh báo''.
Bảng 1 bao gồm các phản ứng bất lợi từ các báo cáo tự nguyện và y văn.
Rất phổ biến (≥1/10); thường gặp (≥1/100 - <1/10); ít gặp (≥1/1000 - <1/100); hiếm gặp (≥1/10000 - <1/1000); rất hiếm gặp (<1/10000); chưa rõ (chưa thể ước tính từ các dữ liệu hiện có).

Image from Drug Label Content

Báo cáo các tác dụng không mong muốn có nghi ngờ
Báo cáo các tác dụng không mong muốn có nghi ngờ sau khi một thuốc được cấp phép là quan trọng. Việc này cho phép tiếp tục theo dõi cân bằng lợi ích/nguy cơ của sản phẩm thuốc. Các cán bộ y tế được yêu cầu báo cáo các phản ứng bất lợi có nghi ngờ thông qua hệ thống báo cáo quốc gia.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in