Vaxcel Heparin Sodium Injection

Vaxcel Heparin Sodium Injection Chống chỉ định

heparin

Nhà sản xuất:

Kotra Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Chống chỉ định heparin cho những bệnh nhân mẫn cảm với thuốc. Thuốc cũng chống chỉ định trong các trường hợp không thể tiến hành đều đặn được các xét nghiệm về đông máu như thời gian máu đông, thời gian thromboplastin theo yêu cầu. Chống chỉ định thuốc trong trường hợp máu chảy không kiểm soát được. Không dùng dung dịch tiêm heparin có chất bảo quản cho trẻ đẻ non.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in