Velcade

Velcade Thành phần

bortezomib

Nhà sản xuất:

Janssen-Cilag

Nhà phân phối:

DKSH
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thành phần
Mỗi lọ: Bortezomib (dưới dạng mannitol boronic ester) 1mg hoặc 3,5mg.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in