Velcade

Velcade Tương kỵ

bortezomib

Nhà sản xuất:

Janssen-Cilag

Nhà phân phối:

DKSH
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương kỵ
Không được trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác trừ những thuốc được đề cập đến trong phần "Hướng dẫn sử dụng''.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in