Velcade

Velcade Bảo quản

bortezomib

Nhà sản xuất:

Janssen-Cilag

Nhà phân phối:

DKSH
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Bảo quản
Không bảo quản thuốc ở nhiệt độ trên 30oC.
Giữ thuốc trong hộp để tránh ánh sáng.
Dung dịch hoàn nguyên phải được sử dụng ngay sau khi pha. Nếu không được sử dụng ngay, thời gian và điều kiện bảo quản trong quá trình sử dụng trước khi dùng thuốc là trách nhiệm của người sử dụng. Tuy nhiên, dung dịch hoàn nguyên trong quá trình sử dụng đã được chứng minh là ổn định về hóa học và vật lý trong vòng 8 giờ khi bảo quản ở 25°C trong lọ ban đầu và/hoặc một bơm tiêm. Tổng thời gian bảo quản thuốc sau khi hoàn nguyên không được vượt quá 8 giờ trước khi dùng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in