Venlafaxine STELLA

Venlafaxine STELLA Thành phần

venlafaxine

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thành phần
Mỗi viên nang: Venlafaxine (dưới dạng venlafaxine hydrochloride) 37,5 mg.
Mỗi viên nén bao phim: Venlafaxine (dưới dạng venlafaxine hydrochloride) 75 mg.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in