Venlafaxine STELLA

Venlafaxine STELLA Trình bày/Đóng gói

venlafaxine

Nhà sản xuất:

Stellapharm J.V.

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày/Đóng gói
Viên nang: hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 6 vỉ x 10 viên.
Viên nén bao phim phóng thích kéo dài: hộp 2 vỉ x 14 viên.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in