Verimed

Verimed Chống chỉ định

mebeverine

Nhà sản xuất:

Medochemie
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào có trong viên thuốc.
Liệt ruột.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in