Verimed

Verimed Quá liều

mebeverine

Nhà sản xuất:

Medochemie
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Quá liều
Về mặt lý thuyết có thể dự đoán rằng sự kích thích thần kinh trung ương có thể sẽ xảy ra khi dùng quá liều Mebeverine. Hiện chưa có thuốc giải đặc hiệu, khuyến cáo áp dụng biện pháp rửa dạ dày, điều trị hỗ trợ và triệu chứng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in