Verimed

Verimed Dược động học

mebeverine

Nhà sản xuất:

Medochemie
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Dược động học
Mebeverine hấp thu nhanh chóng và hoàn toàn ở tá tràng sau khi dùng đường uống. Thuốc nhanh chóng phân tán vào các mô của cơ thể và 76% thuốc chưa chuyển hóa được gắn kết với albumin.
Mebeverine không được đào thải nhưng nó được chuyển hoá hoàn toàn. Đầu tiên Mebeverine bị thủy phân do các men esterase thành acid veratric và rượu mebeverine. Rượu mebeverine chuyển hóa tiếp thành mebeverine glucuronid và mebeverine sulphat. Khoảng 8 giờ sau khi dùng thuốc, 95-98% liều dùng được đào thải qua nước tiểu dưới dạng chất chuyển hóa.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in