Verimed

Verimed Tác dụng không mong muốn

mebeverine

Nhà sản xuất:

Medochemie
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tác dụng không mong muốn
Nhìn chung, mebeverine được dung nạp tốt. Rất hiếm xảy ra các phản ứng dị ứng, đặc biệt như hồng ban, mề đay, và phù mạch.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in