Verorab
Thông tin cơ bản
Thành phần
Hoạt chất là virus dại được cấy trên các tế bào Vero, được bất hoạt.
Phân loại ATC
J07BG01 - rabies, inactivated, whole virus ; Belongs to the class of rabies viral vaccines.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in