Viartril-S

Viartril-S Chỉ định/Công dụng

glucosamine

Nhà sản xuất:

Rottapharm Madaus

Nhà phân phối:

Ever Pharma

Nhà tiếp thị:

Rottapharm
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chỉ định/Công dụng
Giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và trung bình.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in