Viartril-S

Viartril-S Trình bày/Đóng gói

glucosamine

Nhà sản xuất:

Rottapharm Madaus

Nhà phân phối:

Ever Pharma

Nhà tiếp thị:

Rottapharm
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày/Đóng gói
Viên nang: hộp 80 viên.
Bột pha dung dịch uống: hộp 30 gói.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in