Viartril-S

Viartril-S Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú

glucosamine

Nhà sản xuất:

Rottapharm Madaus

Nhà phân phối:

Ever Pharma

Nhà tiếp thị:

Rottapharm
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú
Không dùng VIARTRIL-S trong khi đang mang thai.
Không khuyến cáo sử dụng VIARTRIL-S cho phụ nữ cho con bú.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in