Vivotif
Thông tin cơ bản
Thành phần
Mỗi liều đơn (1 viên nang) Chứa ít nhất 2 tỷ mầm bệnh sống đã được làm yếu của chủng Salmonella typhi Ty 21a đã được làm yếu ở dạng đông khô.
Phân loại ATC
J07AP01 - typhoid, oral, live attenuated ; Belongs to the class of typhoid bacterial vaccines.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in