Xelostad 10

Xelostad 10 Bảo quản

rivaroxaban

Nhà sản xuất:

Stellapharm J.V.
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Bảo quản
Trong bao bì kín, nơi khô. Nhiệt độ không quá 30ºC.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in