Yasmin

Yasmin Mô tả

ethinylestradiol + drospirenone

Nhà sản xuất:

Bayer AG

Nhà tiếp thị:

Bayer (South East Asia)
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Viên có màu vàng nhạt, tròn với 2 mặt lồi, mỗi mặt đánh dấu chữ ‘DO’ trong hình lục giác đều.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in