Yasmin

Yasmin An toàn tiền lâm sàng

ethinylestradiol + drospirenone

Nhà sản xuất:

Bayer AG

Nhà tiếp thị:

Bayer (South East Asia)
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
An toàn tiền lâm sàng
Các dữ liệu tiền lâm sàng cho thấy không có các nguy cơ đặc biệt trên người dựa trên các nghiên cứu thông thường, về độc tính liều lặp lại, khả năng gây độc gen, khả năng gây ung thư, gây độc hệ sinh sản. Tuy nhiên, hãy luôn ghi nhớ rằng các steroids sinh dục có thể thúc đẩy sự tăng trưởng của một vài khối u và các mô phụ thuộc hormone.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in