Zadaxin

Zadaxin Mô tả

thymalfasin

Nhà sản xuất:

SciClone
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
ZADAXINTM thymosin alpha 1 (thymalfasin) để tiêm dưới da là dạng thuốc đông khô vô khuẩn tinh khiết của thymosin alpha 1 tổng hợp bằng hóa học. Mỗi lọ ZADAXIN có 1,6 mg thymosin alpha 1,50 mg mannitol, và chất đệm sodium phosphate để điều chỉnh pH đến 6,8.
Sản phẩm tiêm ZADAXIN là một peptide được acetyl hóa có chuỗi như sau: Ac-Ser-Asp-Ala-Ala-Val-Asp-Thr-Ser-Ser-Glu-Ile-Thr-Thr-Lys-Asp-Leu-Lys-Glu-Lys-Lys-Glu-Val-Val-Glu-Glu-Ala-Glu-Asn-OH. Nó có trọng lượng phân tử là 3,1085 và một pl 3,8.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in