Zadaxin

Zadaxin Tương tác

thymalfasin

Nhà sản xuất:

SciClone
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
Tương tác giữa ZADAXIN và các thuốc khác chưa được đánh giá đầy đủ. Cần thận trọng khi dùng ZADAXIN để điều trị kết hợp với các thuốc điều hoà miễn dịch khác. Không được trộn với bất kỳ thuốc nào khác.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in