Zadaxin

Zadaxin Quá liều

thymalfasin

Nhà sản xuất:

SciClone
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Quá liều
Không có trường hợp được cảnh báo về xảy ra quá liều do cố ý hoặc do rủi ro ở người. Nghiên cứu về tính độc của thuốc ở súc vật đã chứng minh không có phản ứng bất lợi nào với liều 10mg/kg là liều cao nhất được nghiên cứu.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in