Zadaxin

Zadaxin Trình bày/Đóng gói

thymalfasin

Nhà sản xuất:

SciClone
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày/Đóng gói
Bột pha tiêm: hộp 2 lọ bột đông khô + 2 ống nước cất.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in