Zadaxin

Zadaxin Bảo quản

thymalfasin

Nhà sản xuất:

SciClone
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Bảo quản
Các lọ bột đã pha phải dùng ngay sau khi tái chế.
Để ở tủ lạnh 2-8°C.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in