Zafular

Zafular Chống chỉ định

bezafibrate

Nhà sản xuất:

Medochemie
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Quá mẫn với bezafibrat, các thuốc nhóm fibrat khác và bất kỳ tá dược nào có trong thành phần của thuốc.
Suy giảm chức năng gan nặng.
Suy thận nặng.
Hội chứng thận hư.
Bệnh bàng quang-túi mật, có kèm hoặc không kèm sỏi mật.
Tiền sử phản ứng dị ứng ánh sáng với fibrat.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in