Zafular

Zafular Trình bày/Đóng gói

bezafibrate

Nhà sản xuất:

Medochemie
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày/Đóng gói
Dạng
Zafular Viên nén bao film 200 mg
Trình bày/Đóng gói
50's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in