Zanamivir


Thông tin kê toa tóm tắt
Chỉ định/Công dụng
Listed in Dosage.
Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng
Adult : Inhalation Influenza A and B 10 mg twice daily for 5 days, to be started as soon as possible (w/in 48 hr) after onset of symptoms. Prophylaxis of influenza A and B Household setting: 10 mg once daily for 10 days, to be started w/in 36 hr of exposure; community outbreak: 10 mg once daily for 28 days, to be started w/in 5 days of outbreak.
Dosage Details
Inhalation/Respiratory
Influenza A and B
Adult: 10 mg (2 inhalations) bid for 5 days, admin as soon as possible (within 48 hr) after the onset of symptoms. 2 doses should be taken on 1st day of treatment provided there is at least an interval of at least 2 hr between doses, subsequent doses to be given every 12 hr.
Child: >7 yr: 10 mg (2 inhalations) bid for 5 days, admin as soon as possible (within 48 hr) after the onset of symptoms. 2 doses should be taken on 1st day of treatment, if possible, provided there is at least an interval of at least 2 hr between doses, subsequent doses to be given every 12 hr.

Inhalation/Respiratory
Prophylaxis of influenza A and B
Adult: For community outbreak: 10 mg (2 inhalations) once daily for 28 days, to be started within 5 days of outbreak. For prophylaxis in household setting: 10 mg (2 inhalations) once daily for 10 days, to be started within 36 hr of exposure.
Child: For community outbreak: >12 yr: 10 mg (2 inhalations) once daily for 28 days, started within 5 days of outbreak. For prophylaxis in household setting: ≥5 yr: 10 mg (2 inhalations) once daily for 10 days, to be started within 36 hr of exposure.
Chống chỉ định
Hypersensitivity.
Thận trọng
Pregnancy, lactation. High risk of bronchospasm in chronic respiratory diseases. Fast-acting bronchodilator should be readily available for asthma/COPD patients; avoid in severe asthma. Bronchodilators to be inhaled before zanamivir admin. Discontinue if bronchospasm develops or there is decrease in respiratory function.
Phản ứng phụ
Nasal symptoms, headache, dizziness, GI disturbances, cough, infection, rash, bronchitis. Rarely, hypersensitivity reactions, arrhythmias, bronchospasm, dyspnoea, facial oedema, seizures and syncope.
Tương tác
Do not admin live attenuated influenza vaccine intranasal within 2 wk before or 48 hr after zanamivir admin to improve response to vaccine.
Tác dụng
Description: Zanamivir, a sialic acid derivative, potentially inhibits viral neuraminidase of influenza virus, thus altering virus particle aggregation and release. It is active against influenza A and B virus replication.
Pharmacokinetics:
Absorption: Poorly absorbed from GI tract. Bioavailability: 2% (Oral). 10-20% of inhaled dose absorbed. Peak serum concentration: 1-2 hr (after inhalation).
Distribution: Protein binding: <10%.
Excretion: Excreted unchanged in urine. Serum half life: 2.6-5 hr.
Bảo quản
Store at 25°C (77°F).
Phân loại MIMS
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Zanamivir từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2020 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Relenza
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in