Zarzio

Zarzio

filgrastim

Nhà sản xuất:

Sandoz

Nhà phân phối:

Phytopharma
Thông tin cơ bản
Thành phần
Zarzio 30MU/0,5mL Mỗi bơm tiêm đóng sẵn: Filgrastim 0,3 mg. Zarzio 48MU/0,5mL Mỗi bơm tiêm đóng sẵn: Filgrastim 0,48 mg.
Phân loại MIMS
Trị liệu chăm sóc nâng đỡ / Các tác nhân tạo máu
Phân loại ATC
L03AA02 - filgrastim ; Belongs to the class of colony stimulating factors. Used as immunostimulants.
Trình bày/Đóng gói
Dạng
Zarzio 30MU/0.5mL Dung dịch tiêm/tiêm truyền 0.3 mg/0.5 mL
Trình bày/Đóng gói
1's;5's
Dạng
Zarzio 48MU/0.5mL Dung dịch tiêm/tiêm truyền 0.48 mg/0.5 mL
Trình bày/Đóng gói
1's;5's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in