Zentel

Zentel Trình bày/Đóng gói

albendazole

Nhà sản xuất:

GlaxoSmithKline
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày/Đóng gói
Viên nén bao phim: hộp 1 vỉ x 2 viên.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in