Zinc oxide


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Topical/Cutaneous
Skin protectant
Adult: As 6%, 11.3%, 13% cream, 3.8%, 7.5%, 10%, 20%, 40% oint or 9.1% powder: Apply liberally onto affected areas as often as needed.
Child: Same as adult dose.

Topical/Cutaneous
Nappy rash
Adult: As 3.8 %, 7.5%, 10%, 20% oint, 13% cream or 40% paste: Apply liberally onto affected areas as often as needed at each diaper change.
Child: Same as adult dose.

Topical/Cutaneous
Sunscreen
Adult: As 20%, 10% cream or as 14% lotion: Apply liberally onto affected areas (e.g. face, neck) 15 minutes before sun exposure, reapply at least 2 hourly.
Child: >6 months Same as adult dose.
Tương kỵ
In the presence of light, may cause black discolouration with glycerol.
Thận trọng
Children.
Tác dụng không mong muốn
Skin and subcutaneous tissue disorders: Local irritation.
Thông tin tư vấn bệnh nhân
Avoid contact with eyes or use on damaged or broken skin. Avoid long-term sun exposure.
Tác dụng
Description: Zinc oxide is a mild astringent with soothing, protective, and weak antiseptic properties. It provides physical barrier to prevent skin irritation and help heal damaged skin. It also reflects UV radiation and used as a physical sunscreen.
Đặc tính

Chemical Structure Image
Zinc oxide

Source: National Center for Biotechnology Information. PubChem Database. Zinc oxide, CID=14806, https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Zinc-oxide (accessed on Jan. 24, 2020)

Bảo quản
Store below 25°C. Protect from heat and light.
Phân loại MIMS
Sản phẩm làm mềm, làm sạch & bảo vệ da
Tài liệu tham khảo
AmeriDerm PeriShield Ointment (Shield Line LLC). DailyMed. Source: U.S. National Library of Medicine. https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/. Accessed 19/01/2018.

Ammens Medicated Powder (Botanicals Internacional S.A. de C.V.). DailyMed. Source: U.S. National Library of Medicine. https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/. Accessed 19/01/2018.

Anon. Zinc Oxide. Lexicomp Online. Hudson, Ohio. Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. https://online.lexi.com. Accessed 16/01/2018.

Badger Unscented Broad-Spectrum SPF 25 Zinc Oxide Sunscreen Lotion (W.S. Badger Company, Inc.). DailyMed. Source: U.S. National Library of Medicine. https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/. Accessed 16/01/2018.

Balmex Adult Care Rash Cream (Chattem, Inc.). DailyMed. Source: U.S. National Library of Medicine. https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/. Accessed 19/01/2018.

Buckingham R (ed). Zinc Oxide. Martindale: The Complete Drug Reference [online]. London. Pharmaceutical Press. https://www.medicinescomplete.com. Accessed 16/01/2018.

DermacinRx Zinc Oxide Skin Healing Paste (Puretek Corporation). DailyMed. Source: U.S. National Library of Medicine. https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/. Accessed 16/01/2018.

Desitin Maximum Strength Original Paste (Johnson & Johnson Consumer Inc.). DailyMed. Source: U.S. National Library of Medicine. https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/. Accessed 19/01/2018.

Desitin Rapid Relief Creamy Diaper Rash (Johnson & Johnson Consumer Companies, Inc.). DailyMed. Source: U.S. National Library of Medicine. https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/. Accessed 19/01/2018.

Dr. Smith's Diaper Rash Ointment (Mission Pharmacal). DailyMed. Source: U.S. National Library of Medicine. https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/. Accessed 19/01/2018.

Elta Seal Protectant Cream (Swiss American Products). DailyMed. Source: U.S. National Library of Medicine. https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/. Accessed 19/01/2018.

La Spa Zinc Oxide Sunscreen Cream (The Green Cricket Inc). DailyMed. Source: U.S. National Library of Medicine. https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/. Accessed 16/01/2018.

Zinc Oxide 20% Ointment (Pharmacy Value Alliance, LLC). DailyMed. Source: U.S. National Library of Medicine. https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/. Accessed 19/01/2018.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Zinc oxide từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2023 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • C.DER
  • Zaloe
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in