Kết quả tìm kiếm "insulin preparations"
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Insulin
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Insulin
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Insulin
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Insulin
Hoạt chất : Insulin lispro
Chỉ định : Người lớn và trẻ em bị đái tháo đường cần insulin để duy trì sự ổn định nội môi glucose bình thường. Cũng được chỉ định để bước đầu ổn định bệnh đái th&...
Nhà sản xuất : Eli Lilly
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Insulin
Chỉ định : Đái tháo đường cần insulin để duy trì sự ổn định nội môi glucose bình thường.
Nhà sản xuất : Eli Lilly
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Insulin
Chỉ định : Đái tháo đường cần insulin để duy trì sự ổn định nội môi glucose bình thường.
Nhà sản xuất : Eli Lilly
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Insulin
Chỉ định : Đái tháo đường cần insulin để duy trì hằng định nội môi glucose.
Nhà sản xuất : Eli Lilly
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Insulin
Thông tin kê toa được BYT duyệt : Click to view / Click to view
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Insulin
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Insulin

No search result found for "insulin preparations"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Go to Advanced Search

No search result found for "insulin preparations"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Go to Advanced Search

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in