actelsar hct 40mg-12-5mg tab

Nhà sản xuất: Actavis
Thành phần: telmisartan, hydrochlorothiazide
Dạng bào chế: Tablet
Màu sắc: White
Kích thước: 1.4 cm
Hình dạng: Oblong
Ký hiệu trên viên thuốc1: TH
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in