amk 1000 viên nén

AMK 1000 tab  (1000 mg)
Nhà sản xuất: R. X.
Nhà phân phối: Austrapharm VN
Thành phần: amoxicillin, clavulanic acid
Phân loại MIMS: Penicillin
Dạng bào chế: Tablet
Màu sắc: White
Kích thước: 2.2 cm
Hình dạng: Oblong
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in