augmentin tablets film-coated tab 1 g

Nhà sản xuất: GlaxoSmithKline
Thành phần: amoxicillin, clavulanic acid
Phân loại MIMS: Penicillin
Dạng: Tablet
Màu sắc: White
Kích thước: 2.2 cm
Hình dạng: Oblong
Ký hiệu trên viên thuốc1: A C
Ký hiệu trên viên thuốc2: A C
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in