azicine 500 film-coated tab 500 mg

Nhà sản xuất: Stellapharm
Nhà phân phối: Khuong Duy
Thành phần: azithromycin
Phân loại MIMS: Macrolid
Dạng: Tablet
Màu sắc: White
Kích thước: 1.7 cm
Hình dạng: Oblong
Ký hiệu trên viên thuốc1: 500
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in