clarithromycin stella 500mg filmtab 500 mg

Nhà sản xuất: Stellapharm
Nhà phân phối: Khuong Duy
Thành phần: clarithromycin
Phân loại MIMS: Macrolid
Dạng: Tablet
Màu sắc: Yellow
Kích thước: 1.69 cm
Hình dạng: Oval
Ký hiệu trên viên thuốc1: C2
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in