cosyrel fc tab 5 mg-10 mg

Nhà sản xuất: Servier
Thành phần: bisoprolol fumarate, perindopril arginine
Phân loại MIMS: Thuốc ức chế men chuyển angiotensin/Thuốc ức chế trực tiếp renin / Thuốc chẹn thụ thể bêta
Dạng: Tablet
Màu sắc: Brown
Kích thước: 0.8 cm
Hình dạng: Oval
Ký hiệu trên viên thuốc1: Servier Logo
Ký hiệu trên viên thuốc2: 5 10
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in