cozaar 100mg film-coated tab 100 mg

Nhà sản xuất: Merck Sharp & Dohme (MSD)
Nhà phân phối: Gigamed
Thành phần: losartan potassium
Phân loại MIMS: Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II
Dạng: Tablet
Màu sắc: White
Kích thước: 1.2 cm
Hình dạng: Tear
Ký hiệu trên viên thuốc1: 960
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in